- VZN o odpadoch 2016

- VZN o verejnom priestranstve

- VZN o trhových miestach

- VZN o opatrovatelskej službe

- VZN o daniach a poplatkoch

- Smernica o príspevkoch jednotlivcom

- Rozpočet 2013-2015

- Programový rozpočet 2013-2015

- Pracovný poriadok obce Livinské Opatovce

- Poplatky za prenájom obecného majetku

- Štatút obce Livinské Opatovce

- Dodatok k Pracovnému poriadku

- Poriadok odmeňovania 2012

- VZN o daniach a poplatkoch 2012

- Poriadok odmeňovania - Dodatok č. 1

- Poriadok odmeňovania

- VZN o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb

- VZN o daniach a poplatkoch 2011

- VZN o verejnom poriadku a životnom prostredí

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013