- Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota, III.etapa skládky NNO a II. etapa skládky NO

- Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Livinské Opatovce

- Dedinská opekačka - 4.6.2016 - MDD

- Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, II.etapa skládky na nebezpečný odpad

- Detský maškarný ples 2016

- Ples obce Livinské Opatovce 2016

- Dotazník pre občanov obce Livinské Opatovce